Burs Yönetmeliği Rumeli Eğitim Vakfı Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

RUMELİ EĞİTİM VAKFI

BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BIRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Rumeli Eğitim Vakfınca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara verilebilecek ödüllere ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis, esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2– Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf : Rumeli Eğitim Vakfı‘nı,

Mütevelli Heyeti : Rumeli Eğitim Vakfı Mütevelli heyetini

Üniversite : Rumeli Eğitim Vakfı, vakıf senedinin 3ncü Maddesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek Üniversiteleri,

Burs Komisyonu : Burs başvurularının değerlendirilerek nihai karar için Vakıf Yönetim Kurulunun önerilmesi maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından her eğitim ve öğretim yılının başlamasından önce yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden oluşturulan komisyonu,

İfade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 3ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

Bursların Türleri

Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır.

  1. Devlet üniversitelerinde önlisans ve Lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Önlisans ve Lisans Bursları”

  2. Öncelikle Mühendislik, Tıp ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

I. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Madde 5- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin real varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilebilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.

II. Başarılı Olmak

Önlisans ve Lisans Bursları

Madde 6- Vakıf bursları Önlisans ve lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları

Madde 7- Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddi imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100; doktora için de yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin mühendislik, tıp, kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

III. Diğer şartlar ve özellikler

Madde 8- Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 22; tezli yüksek lisans düzeyinde 28; doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları şarttır. Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenir.

Madde 9- Lisansüstü burslarına başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu aranır.

BURS TAHSİS SÜRESİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Madde 10- Mütevelli heyeti her takvim yılının ilk yönetim kurulu toplantısında, başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi ve burs tahsisi cetvelinin nihai karar için Mütevelli heyeti’ne önerilmesi görevini yapacak bir Burs Komisyonu oluşturarak çalışma şeklini belirler.

Madde 11- Burs Komisyonu, Mütevelli heyetinin Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilci ile Vakıf Kurucular Kurulunda temsil edilen bir temsilciden oluşur. Vakıf Mütevelli heyeti Burs Komisyonu’nda yer alacak temsilcilerini belirleyerek, komisyon üyelerine bildirir. Burs Komisyonu’nda yer alan Mütevelli heyetince uygun görülecek isimler bahse konu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla işbirliği tesis eder. Burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenirler, bunun için kendi bünyelerinde gerekli sistemi oluştururlar.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde 12- Üniversite için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak her takvim yılının ilk Mütevelli heyeti toplantısında Vakıf Mütevelli heyeti tarafından kararlaştırılır. Bu bilgiler gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen burs komisyon üyelerine duyurulur. Kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurumu ile burs komisyonunca kontenjan oluşturulur ve bu oluşturulan kontenjan doğrultusunda müracaatlar değerlendirilir.

Bursun Süresi

Madde 13- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim başında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Vakıf bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, lisans eğitimi için azami dört yıl, lisansüstü öğrenciler için Mastır programında azami iki yıl, doktora programında azami dört yıllık süre için verilir.

Başvuru

Madde 14- Vakıf bursu için başvurular, vakıf merkezinden tedarik edilecek öğrenci başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin ikinci Bölümünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, temin edeceği öğrenci başvuru belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek ara sınıflar için en geç Eylül ayının 30’una kadar, hazırlık ve ilk sınıf öğrencileri için en geç Ekim ayının 15 kadar vakıf burs komitesi başkanlığına veya vakfın herhangi bir birimine teslim eder. Gerekli adaylık şartlarını taşmayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konmaz.

Madde 15- Yapılacak başvurularda, öğrenci başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Nüfus Cüzdanı örneği,

b) Önlisans ve Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci işleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge;

c) Önlisans ve Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını;

d) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

e) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

f) Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Adayların Seçilmesi

Madde 16- Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir, vakıf merkezine veya vakıf birimlerine sunulan öğrenci başvuru belgeleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Vakıf kendilerine başvuruda bulunan adayları inceleyerek, üniversitelere ayrılmış kontenjanın iki katı kadar sayıda adayı seçerek burs komisyonuna bildirir.

Madde 17- Bursların verilmesinde %50 başarı, %50 maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile 30 Ekime kadar Mütevelli heyetine gönderir.

Burs Tahsisi

Madde 18- Öğrenciye bursun tahsisi Mütevelli heyetçe yapılır. Mütevelli heyeti başvuran
adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek
bilgi ve belgelerin, mülakat yapar; kazananlara gerekli duyuruyu gerçekleştirir.

Vicdanı Yükümlülük

Madde 19- Her Vakıf Burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkânları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanı bir sorumluluktur.

Bursun Ödenmesi

Madde 20- Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık bursların Ekim ayıdan geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Kesilmesi

Madde 21- Vakıf Bursunu aldıktan sonra; başka yerden benzeri destek bulan ve kabul edenler ile bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa 1 aydan ziyade hapis veya daha ağır bir ceza ile mahkûm olanlar ve öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alan; herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir. Bu durumların söz konusu olması halinde, bursiyer en geç 15 gün içerisinde Vakfa bildirimde bulunmak zorundadır. Burs tahsisinin kaldırılmasının gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız ödeme ilgiliden geri alınabilir. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde 22- Vakıf Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıfça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Berat ve Ödüllerin Verilmesi

Madde 29- Vakıf Burslularının kazandıkları berat ve ödüller, her yıl Vakıf tarafından düzenlenecek törenlerde verilir.

Mali Hükümler

Madde 30- Verilecek her türlü burs ve ödüllerin sayısı ve para olarak miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdari Hükümler

Madde 31- Bu Yönetmelikte sözü edilen her türlü burs ve ödül konusunda son karar Yönetim Kuruluna aittir.

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyetçe kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu tarafından yürütür.

 Münir AKMERT Arif MATRAŞ Ata ANIL Cem ERÖZÜ

Divan Başkanlığı Divan Bşk Yrd Katip Üye Katip Üye

BURSLARIMIZ   KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın